Regulamin

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. ORGANIZATOREM AKCJI PROMOCYJNEJ JEST WOLW-POL– SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE 01-401, UL. GÓRCZEWSKA 53, KTÓREJ DOKUMENTACJĘ PRZECHOWUJE SĄD REJONOWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ,ZAREJESTROWANA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM - REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000205145, NIP 5210125041, REGON 012014330, O KAPITALE ZAKŁADOWYM 30.931.200,00,KTÓRY PROWADZI SKLEP INTERNETOWY POD NAZWĄ VITKAC W DOMENIE [HTTPS://VITKAC.COM] ORAZ W JEJ PODDOMENACH, (ZWANA DALEJ: „ORGANIZATOREM”).
2. AKCJA PROMOCYJNA PROWADZONA JEST NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU (ZWANEGO DALEJ: „REGULAMINEM”).
3. AKCJA PROMOCYJNA TRWA DO 25 CZERWCA 2020 ROKU lub do wyczerpania zapasów.
4. Z AKCJI PROMOCYJNEJ MOŻNA KORZYSTAĆ 24H NA DOBĘ.
5. REGULAMIN STANOWI PODSTAWĘ AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ OKREŚLA PRAWA JEGO UCZESTNIKÓW.

§ 2

WARUNKI PROMOCJI

1. AKCJA PROMOCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ LUB PRZYSTĄPILI DO SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA SKLEPU INTERNETOWEGO HTTP://WWW.VITKAC.COM NALEŻĄCYM DO FIRMY WOLW-POL – SP.Z O.O.
2. PRZEDMIOTEM AKCJI PROMOCYJNEJ JEST UDZIAŁ W LOSOWANIU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU BUTÓW ADIDAS YEEZY QNTM BARIUM.
3. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ NALEŻY WYRAZIĆ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A NASTĘPNIE WYRAZIĆ CHĘĆ UDZIAŁU POPRZEZ KLIKNIĘCIE W ODPOWIEDNI LINK POTWIERDZAJĄCY ORAZ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ OPCJĘ ODBIORU TOWARU I PŁATNOŚCI (ONLINE LUB W SKLEPIE STACJONARNYM).
4. W MOMENCIE WYRAŻENIA CHĘCI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ NA ADRES MAIL PRZYPISANY DO KONTA UŻYTKOWNIKA ZOSTANIE WYSŁANY MAIL POTWIERDZAJĄCY.
5. KAŻDY UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ TYLKO RAZ.
6. ZGŁOSZENIA CHĘCI UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE 23 czerwca 2020 ROKU.
7. WYNIKI LOSOWANIA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ ZAKUPU I ODBIORU TOWARU W SKLEPACH STACJONARNYCH ZOSTANĄ PODANE 24 czerwca 2020 ROKU, POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRESY PRZYPISANE DO KONT UŻYTKOWNIKÓW.
8. ZAKUP TOWARU z gwaracja rozmiaru BĘDZIE MOŻLIWY JEDYNIE 25 czerwca DO GODZINY 11:00 ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I POTWIERDZENIA OTRZYMANEGO DROGA MAILOWA.
9. WYNIKI LOSOWANIA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY CHĘĆ ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE ONLINE ZOSTANĄ PODANE 24 czerwca 2020 ROKU, POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRESY PRZYPISANE DO KONT UŻYTKOWNIKÓW.
10. OSOBY, KTÓRE ZOSTANĄ WYLOSOWANE OTRZYMAJĄ W MAILU SPECJALNY LINK, KTÓRY BĘDZIE PROWADZIŁ DO STRONY UMOŻLIWIAJĄCEJ ZAKUP. LINK BĘDZIE AKTYWNY 25 czerwca 2020 ROKU, DO GODZINY 11:00. PO UPŁYWIE TEGO CZASU ZAKUP PRODUKTU BĘDZIE NIEMOŻLIWY.
11. PO GODZINIE 11:00 SPRZEDAŻ BUTÓW BĘDZIE OTWARTA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH BEZ GWARANCJI ROZMIARU.
12. NA PRODUKTY LIMITOWANE BIORĄCE UDZIAŁ W LOTERII NIE OBOWIĄZUJE ŻADNA ZNIŻKA W TYM RABAT KSK.
13. zastrzegamy sobie prawo do wysłania mailingu tylko do osób, które wygrały losowanie.
14. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII SPRZEDAŻY.

§ 3

REKLAMACJE

1. EWENTUALNE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ POWINNY BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
2. REKLAMACJE MOGĄ BYĆ SKŁADANE DO 30 DNI WŁĄCZNIE OD DNIA ZDARZENIA BĘDĄCEGO PODSTAWĄ REKLAMACJI (DECYDUJE DATA OTRZYMANIA REKLAMACJI PRZEZ ORGANIZATORA) NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SKLEP@VITKAC.COM REKLAMACJE ZGŁOSZONE PO UPŁYWIE WSKAZANEGO W ZD. 1 TERMINU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
3. REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ IMIĘ, NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES OSOBY ORAZ NUMER TELEFONU, DLA KTÓREGO DOKONANO DOŁADOWANIA, NUMER TRANSAKCJI, JAK RÓWNIEŻ DOKŁADNY OPIS I POWÓD REKLAMACJI.
4. O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI UCZESTNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ (NA ADRES PODANY W REKLAMACJI) BĄDŹ TELEFONICZNIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY OTRZYMANIA REKLAMACJI.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NINIEJSZY REGULAMIN JEST DOSTĘPNY NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.VITKAC.COM.
2. ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ REGULAMINU, PRZY CZYM W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDNIA INFORMACJA ZOSTANIE PODANA NA WYŻEJ WYMIENIONEJ STRONIE INTERNETOWEJ I WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 24 GODZIN OD DNIA ZAMIESZCZENIA REGULAMINU ZE ZMIANAMI.
3. ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA AKCJI PROMOCYJNEJ.
4. WSZELKIE INFORMACJE O AKCJI PROMOCYJNEJ ZAWARTE W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. WIĄŻĄCĄ MOC PRAWNĄ MAJĄ JEDYNIE POSTANOWIENIA REGULAMINÓW. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH REGULAMINAMI ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.
5. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU, O ILE NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ JEST SPOWODOWANE OKOLICZNOŚCIAMI, NA KTÓRE ORGANIZATOR NIE MIAŁ WPŁYWU MIMO ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (SIŁA WYŻSZA).
6. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWSTAŁE POMYŁKI PRZY DEFINIOWANIU NUMERÓW KONT PRZEDPŁACONYCH, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PODANIU LUB PRZETWORZENIU ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ LUB ŁĄCZ TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.