Strategia Podatkowa 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Wolw-Pol Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Niniejszy dokument stanowi informację o strategii podatkowej realizowanej przez Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wolw-Pol” lub „Spółka”). Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki trwającego od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: „Rok podatkowy”).

Wolw-Pol prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia i akcesoriów.

Realizacja obowiązków podatkowych w sposób rzetelny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa jest dla Wolw-Pol jednym z najistotniejszych celów w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka jest bowiem świadoma, że uiszczanie należności podatkowych wpisane jest w jej rolę jako podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w Polsce i przyczynia się do ekonomicznego oraz społecznego funkcjonowania państwa. Także z tego względu Wolw-Pol dąży do zachowywania pełnej transparentności w relacjach z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto Wolw-Pol   ma   świadomość,   że rzetelne podejście do   wykonywania   obowiązków   wynikających z przepisów prawa podatkowego wpływa również na wizerunek Spółki jako wiarygodnego kontrahenta. Budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa pozostałych uczestników obrotu gospodarczego jest równie istotnym aspektem w działalności Spółki.

Wolw-Pol przywiązuje dużą uwagę również do kwestii zarządzania ryzykami podatkowymi, które potencjalnie mogą wystąpić w jej działalności, w taki sposób, aby nie dopuścić do materializacji tych ryzyk. Spółka nie ma apetytu na ryzyko podatkowe. Jeżeli Wolw-Pol zidentyfikuje ryzyko podatkowe, podejmuje kroki, które prowadzą do eliminacji tego ryzyka.

W politykę działalności Spółki nie jest wpisane stosowanie agresywnych optymalizacji podatkowych. Oznacza to, że Wolw-Pol nie podejmuje czynności mających na celu osiągnięcie korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu,   w założeniu miałoby być głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania byłby sztuczny. Tym samym Wolw-Pol nie bierze udziału w konstrukcjach pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia, które tworzone są jedynie na potrzeby unikania opodatkowania / zmniejszania ciężarów podatkowych. Wszelkie decyzje podejmowane przez Spółkę posiadają uzasadnienie ekonomiczne oraz biznesowe, a nie podatkowe.

Uzupełniając powyższe o informacje, do ujawnienia których Spółka zobowiązana jest na mocy przepisów art. 27c ust. 2 pkt 1-5 ustawy o CIT, Wolw-Pol wskazuje:

1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez Wolw-Pol procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających    z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Celem Wolw-Pol jest dążenie do pełnej zgodności z wszelkimi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. W osiąganiu powyższego celu Spółce pomaga wdrożona wewnętrznie strategia podatkowa, która strukturyzuje funkcjonujące w Spółce określone procesy i procedury oraz szczegółowo określa podział

kompetencji, obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie obowiązków podatkowych w sposób zapewniający ich prawidłową realizację.

Ponadto, w celu uporządkowania procesów podatkowych w Wolw-Pol, jak również w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, Spółka wdrożyła szczegółowe wewnętrzne procedury, przykładowo, procedurę obiegu i zatwierdzania dokumentów zakupu.

Spółka dbała i aktualnie dba o to, aby wdrożone wewnątrz organizacji procedury i procesy były adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółkę działalności oraz pozwalały Spółce na efektywne zagospodarowanie obszarami ryzyka podatkowego. Nad funkcjonowaniem poszczególnych procesów i stosowaniem wdrożonych procedur nieprzerwanie czuwa Zarząd Spółki.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zagadnień podatkowych posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe wykonywanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Z uwagi na to, że prawo podatkowe charakteryzuje się znaczną dynamiką, Spółka ma na uwadze konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków podatkowych m.in. poprzez umożliwianie udziału w szkoleniach mających na celu aktualizację i rozwój posiadanej wiedzy podatkowej.

W uzasadnionych przypadkach Spółka korzystała z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych doradców

2. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez Wolw-Pol dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Wolw-Pol wykazuje pełną gotowość do współpracy z organami podatkowymi, a w podejmowanych przez siebie

działaniach zachowuje otwartość oraz przejrzystość wobec organów podatkowych.

W Roku podatkowym Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Wolw-Pol ma świadomość istnienia również innych form dobrowolnej współpracy z organami podatkowymi takich jak: złożenie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej stawki akcyzowej, uprzedniego porozumienia cenowego, czy też opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Spółka nie korzystała z tych możliwości w 2020 r., niemniej nie wyklucza skorzystania z nich w przyszłości, gdyby zaistniała taka potrzeba.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych, są one ujawniane organom podatkowym tak szybko, jak jest to możliwe po ich zidentyfikowaniu przez Spółkę. W takich sytuacjach, Wolw-Pol niezwłocznie dokonuje odpowiednich korekt rozliczeń podatkowych.

W Spółce zostały wyznaczone odpowiednie osoby odpowiedzialne za kontakt z organami podatkowymi, w tym z opiekunem podatnika w urzędzie skarbowym.

Spółka ma na uwadze ponadto możliwość kontaktu z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej, gdyby zaistniała potrzeba wyjaśnienia wątpliwości / potwierdzenia prawidłowości przyjętego sposobu rozliczeń w zakresie przepisów prawa podatkowego.

3. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, tj. odnoszące się do realizacji przez Wolw-Pol obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi   Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,   o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Rozliczenia podatkowe Wolw-Pol są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.

W Roku podatkowym Spółka – za pomocą wykwalifikowanego personelu – terminowo, rzetelnie i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa   wykonywała   obowiązki   podatkowe,   w   szczególności w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, przepisów dotyczących cen transferowych, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (w roli płatnika).

Spółka w szczególności terminowo składała wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe oraz uiszczała daniny publiczne – skalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych - w należytej wysokości.

Spółka w Roku podatkowym korzystała ze zwolnień oraz ulg podatkowych wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa podatkowego.

Spółka na bieżąco monitorowała ponadto potencjalną możliwość wystąpienia innych obowiązków podatkowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Spółka ma na uwadze również obowiązki wynikające z rozdziału 11a Ordynacji podatkowej w zakresie składania informacji o schematach podatkowych, w związku z czym na bieżąco monitoruje występujące w jej działalności wszelkie zdarzenia / uzgodnienia, które potencjalnie mogą stanowić schemat podatkowy podlegający raportowaniu.

W Roku podatkowym Wolw-Pol nie zidentyfikowała w swojej działalności uzgodnień stanowiących schematy podatkowe, wobec czego nie składała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji MDR.

4. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, tj. dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wolw-Pol

W 2020 r. suma wartości transakcji dokonanych przez Wolw-Pol z podmiotami powiązanymi w rozumieniu   art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, będącymi rezydentami podatkowymi wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej, przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Wolw-Pol (za 2020 r.). Były to następującego rodzaju transakcje:

  • po stronie zakupowej: usługi najmu (w tym koszty refaktury mediów), transakcje pożyczkowe, opłaty za karty dostępu, parking, usługi naprawcze, zakup towarów, zakup usług reklamowych;
  • po stronie sprzedażowej: najem powierzchni biurowej, sprzedaż towarów, usługi marketingowe, inne

drobne transakcje związane z refakturą kosztów.

Szczegóły powyższych transakcji objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wolw-Pol stosuje ceny rynkowe w realizowanych z podmiotami powiązanymi transakcjach, co znajduje potwierdzenie w przygotowywanych lokalnych dokumentacjach cen transferowych – w tym analizie porównawczej cen transferowych (tzw. benchmarku).

5. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, tj. dotyczące planowanych lub podejmowanych przez Wolw-Pol działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

Spółka w Roku podatkowym nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

6. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, tj. o złożonych przez Wolw-Pol w 2020 r. wnioskach o:

a)      wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej -

w 2020 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji ogólnej;

b)      interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej –   w Roku podatkowym Spółka złożyła jeden wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, w związku z czym uzyskała dwie odrębne interpretacje dotyczące każdego z powyższych zagadnień podatkowych;

c)      wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług –

w 2020 roku Spółka nie składała wniosków o WIS;

d)      wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.       o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.) - w Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o WIA.

7. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Wolw-Pol na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W Roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Końcowo Wolw-Pol wskazuje, że niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową, czy procesu produkcyjnego, na co wprost zezwala art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.