Karta upominkowa

karta upominkowa vitkac

 

KARTA DO NABYCIA W BUTIKU LIKUS CONCEPT STORE W DH VITKAC ORAZ W INNYCH SALONACH LCS I DIESEL NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

 

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ VITKAC

WARUNKI OGÓLNE


1. Wydawcą Karty Upominkowej VITKAC jest Wolw-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53; 01-401 Warszawa.

2. Kartę Upominkową VITKAC można nabyć i realizować wyłącznie w sklepach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

3. Karta Upominkowa VITKAC to elektroniczny bon towarowy uprawniający Użytkownika do jej realizacji w butikach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej VITKAC.

4. Nabywcą jest osoba, która w butiku firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. otrzymuje Kartę Upominkową VITKAC w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5. Firma Wolw-Pol Sp. z o.o. zobowiązuje się do przyjmowania Kart Upominkowych VITKAC do realizacji w swoich butikach.

6.  Firma Wolw-Pol Sp. z o.o. wystawia Nabywcy notę księgową za zakup Karty Upominkowej.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY UPOMINKOWEJ VITKAC


1. Karta Upominkowa VITKAC jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Po dokonaniu pierwszego zakupu przy jej użyciu Karta Upominkowa VITKAC będzie aktywna przez trzy miesiące.

2. Karta Upominkowa VITKAC nieaktywowana lub po upływie ważności jest nieważna.

3. Karta Upominkowa VITKAC może być aktywowana na dowolną wartość, o czym decyduje Nabywca.

4. Przy zakupie Karty Upominkowej VITKAC nie udziela się żadnych rabatów.

5. Kartą Upominkową VITKAC można posługiwać się wielokrotnie, jednak nie można ponownie jej aktywować po upływie terminu ważności lub po wykorzystaniu na zakupy wartości środków pieniężnych, za które ją aktywowano.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość kupowanego przez niego towaru jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej VITKAC.

7. Potwierdzenie dokonania aktywacji Karty Upominkowej VITKAC stanowi nota księgowa.

8. Firma Wolw-Pol Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej VITKAC w przypadku upływu terminu jej ważności, braku środków na karcie oraz uszkodzenia karty uniemożliwiającego odczytanie zapisanych na niej danych.

9. Użytkownik Karty Upominkowej VITKAC ma prawo w każdym momencie sprawdzić jej wartość bezpośrednio u sprzedawcy w każdym butiku firmy Wolw-Pol Sp. z o. o.

10. Nie wydaje się duplikatu Karty Upominkowej VITKAC.

 
ZWROTY, REKLAMACJE

1. Karta Upominkowa VITKAC nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę.

2. Towary nabyte za Kartę Upominkową VITKAC nie podlegają zwrotom.

3. Firma Wolw-Pol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub utracone Karty Upominkowe VITKAC po ich przekazaniu Nabywcy w zamian za środki pieniężne.

4. Warunkiem wymiany towarów nabytych przy użyciu Karty Upominkowej, jest przedstawienie paragonu fiskalnego. Użytkownik może dokonać wymiany na inny produkt o cenie takiej samej lub wyższej. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w postaci gotówki, bonu lub wartości na kartę upominkową.

5. Reklamacje towarów zakupionych przy użyciu Karty Upominkowej VITKAC można składać wyłącznie w butikach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o. Szczegółowe zasady przyjmowania reklamacji określa polskie prawo.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nabywca Karty Upominkowej oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i akceptuje jego treść.

2. Wydanie Karty Upominkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

3. Karta Upominkowa VITKAC w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść regulaminu dostępna jest na stronie Vitkac.com oraz w butikach firmy Wolw-Pol Sp. z o.o.

6. Firma Wolw-Pol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.